Masz pytania? Skontaktuj się z nami. +48 606 460 390 witaj@taas.pl

Sporządzanie Sprawozdań  finansowych

Przygotujemy i złożymy w Twoim imieniu sprawozdanie finansowe do KRS

Każda decyzja inwestycyjna zarządu znajduje swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych, a następnie uwidoczniona zostaje w sprawozdaniu finansowym.  Sprawozdanie finansowe jest zatem najważniejszym raportem z działalności jednostki gospodarczej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do jego sporządzania zobowiązane są jednostki prowadzące tzw. pełną księgowość.  

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych.

W ramach usługi sporządzania sprawozdania finansowego zapewniamy naszym Klientom rzetelne i kompleksowe przygotowanie dokumentacji z dotrzymaniem wymaganych ustawą terminów. Przygotujemy wszystkie elementy składowe sprawozdania:

  • bilans otwarcia i zamknięcia – wskazuje poziom aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • rachunek zysków i strat – wyszczególnia przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego w sposób porównawczy za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
  • informację dodatkową – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz niezbędne objaśnienia np. opis przyjętej polityki rachunkowości, objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, proponowany podział zysku lub pokrycia straty, informacje dotyczące pracowników, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Ponadto do sprawozdania należy dołączyć:

  • uchwały zatwierdzające dokumenty,
  • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),
  • sprawozdanie z działalności (jeśli dotyczy).

Aby sprawozdania finansowe były sporządzane właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami należy prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe. Dbamy o to, aby realizowane przez nas usługi księgowe prowadzone były na najwyższym poziomie.

Jeżeli masz zastrzeżenia odnośnie pracy Twojego obecnego biura rachunkowego, zapraszamy do kontaktu. Zweryfikujemy dokumentację prowadzoną przez obecne biuro księgowe i wykonamy dla Ciebie sprawozdanie również w trybie pilnym.

Stale współpracujemy z biegłymi rewidentami zapewniając, że wykonane sprawozdania zostaną zaudytowane przez biegłego rewidenta, jeżeli jest taka potrzeba, zachowując termin złożenia sprawozdania do KRS.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) chcielibyśmy zapoznać Cię z poniższymi informacjami Przejdź do strony

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close