Masz pytania? Skontaktuj się z nami. +48 606 460 390 witaj@taas.pl

Regulamin Programu Partnerskiego Taas

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z programu lojalnościowego pod nazwą: „Program Partnerski TAAS” oraz warunki uczestnictwa w tym programie, a w szczególności prawa i obowiązki uczestniczących w nim osób.

§ 1 . SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ

Ilekroć w Regulaminie użyte są pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Organizator: Podmiot odpowiedzialny za realizację Programu, tj. spółka TAAS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 55, 01-625 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590277, numer NIP: 5252638621, REGON: 36316416300000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł wpłaconym w całości.

 2. Partner: przedstawiciel Firmy mającej umowę o prowadzenie księgowości z TAAS Sp. z o.o.

 3. Uczestnik: firma polecona przez Partnera pod kątem współpracy dotyczącej usług księgowych.

 4. Program Partnerski: program, który pozwala na uzyskanie premii w wysokości 10% od kwoty faktury netto wystawionej po podpisaniu umowy o prowadzenie usług księgowych z firmą, która została polecona przez Uczestnika przez okres 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy przez Uczestnika.

 5. Premia: 10% kwoty netto od faktur wystawianych i opłaconych za usługi księgowe zrealizowane dla Uczestnika, wypłacana w formie przelewu na wskazany przez Partnera numer rachunku bankowego w formie rozliczenia półrocznego.

 6. Regulamin: niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Programie.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program Partnerski skierowany jest do Firm obsługiwanych przez TAAS Sp. z o.o. na podstawie umowy o prowadzenie usług księgowych.

 2. Program Partnerski rozpoczyna się od dnia 01-01-2019 i trwa do odwołania.

 3. Na podstawie Programu Partnerskiego Partner, który przystąpił do programu otrzymuje 10 % (dziesięć procent) od kwoty netto uzyskanej przez Organizatora z tytułu umowy zawartej z kontrahentem poleconym przez Partnera. Wypłata środków, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje nie wcześniej niż z chwilą otrzymania przez Organizatora środków od kontrahenta, poleconego przez Partnera. Wypłata środków, następuje w okresie wskazanym w § 1 pkt 6 Regulaminu.

 4. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest dobrowolne i następuje przez przesłanie informacji o Uczestniku w wiadomości e-mail na adres witaj@taas.pl z podaniem:

  1. Nazwy Uczestnika (imię i nazwisko lub nazwa firmy;

  2. Danych kontaktowych do Uczestnika.

§3. OCHRONA DANYCHOSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest TAAS Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 55, 01-625 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590277, numer NIP: 5252638621, REGON: 36316416300000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł wpłaconym w całości:

a) w przypadku realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na uczestnictwo w Programie zgodnie z Regulaminem nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych Uczestnika Niezarejestrowanego. Oznacza to, że przystępując i uczestnicząc w Programie w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, Uczestnik ten nie podaje danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika Niearejestrowanego przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji. Wtedy konieczne stanie się podanie przez Uczestnika Niezarejestrowanego jego danych osobowych, które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Uczestnikiem Niezarejestrowanym celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania Uczestnika Niezarejestrowanego o wynikach reklamacji;

b) w przypadku Uczestnika Zarejestrowanego do realizacji umowy zawartej na uczestnictwo w Programie w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest przetwarzanie jego danych osobowych. Oznacza to, że do uczestnictwa w Programie w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji Uczestnika w Programie zgodnie z art. §2 pkt 4 Regulaminu.

 1. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w służy następujący adres email: daneosobowe@taas.pl

 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TAAS Sp.z o.o., co oznacza w szczególności:

a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu naliczenia mu Premii oraz korzystania przez niego z Ofert TAAS Sp.z o.o.,

b) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu uczestniczenia przez niego w klubach specjalnych i innych aktywnościach, po uprzednim wyrażeniu wyraźnej zgody na uczestnictwo w takiej aktywności; w takim wypadku dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu wskazanym każdorazowo w takim Regulaminie, na który Uczestnik wyrazi uprzednio zgodę,

c) prowadzenie badań statystycznych,

d) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług TAAS Sp.z o.o.,

e) rozpatrywanie reklamacji,

f) ewentualny kontakt z Uczestnikiem w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, iż premie zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy usług, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom.

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez TAAS Sp.z o.o. danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik;

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 4.10-4.12 Regulaminu.

 1. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez TAAS Sp.z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa korespondencji, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie.

 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a TAAS Sp.z o.o. na uczestnictwo Uczestnika w Programie, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją.

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od TAAS Sp.z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego i realizacji tej umowy przez TAAS Sp.z o.o.. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika uniemożliwia zawarcie umowy i pełne korzystanie z Programu.

 6. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej, wyraźnej, zgody, TAAS Sp.z o.o. będzie mógł przetwarzać jego dane osobowe przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Programu). Po wyrażeniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, TAAS Sp.z o.o. ustalał będzie osobiste preferencje i zachowania zakupowe Uczestnika Zarejestrowanego na podstawie jego danych osobowych i historii a także dotychczasowego korzystania z Programu. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Uczestnikowi indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Uczestnik, który wyrazi zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od TAAS Sp.z o.o. oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii.

 7. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, TAAS Sp.z o.o. może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, co w konsekwencji oznacza, iż TAAS Sp.z o.o. będzie miał możliwość oferowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu produktów lub usług Partnerów. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia Partnerom danych osobowych Uczestnika.

 8. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, TAAS Sp.z o.o. może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika Zarejestrowanego adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), TAAS Sp.z o.o. będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

 9. Uczestnikowi Zarejestrowanemu, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa w ust. 10 – 12, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) chcielibyśmy zapoznać Cię z poniższymi informacjami Przejdź do strony

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close