Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT  to nowe narzędzie, które ma pomóc w sprawdzaniu uczciwości kontrahentów przed podjęciem współpracy. Będziemy dzięki niej mogli sprawdzić w jednym, uporządkowanym miejscu wszystkie informacje o przedsiębiorstwach. Jednak, jako, że nie ma nic za darmo, zapłacimy za to nowymi obowiązkami i utratą niektórych praw. Na domiar złego nie dostaniemy pewności, ze weryfikacja zawsze będzie w 100% bezbłędna.

Biała Lista ma obowiązywać od września 2019. W projekcie ustawy mają znaleźć się wg założeń nie tylko informacje o  Przedsiębiorcach, ale też ich numery rachunków bankowych.

Jakie jeszcze dane?

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • numer REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Na pozór zwinne narzędzie weryfikacji będzie bardzo wygodnym do zabezpieczenia swojego biznesu. Jednak nałoży na podatników też kilka negatywnych aspektów: w sytuacji gdy przelew zostanie dokonany na inny niż wskazany w ewidencji rachunek bankowy, w kwocie wyższej niż 15 tysięcy złotych, to nabywcy grożą poniższe sankcje:

 • będzie solidarnie odpowiadał za zobowiązania VAT ze sprzedawcą,
 • nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów w PIT lub CIT.

Od powyższej reguły przewidziane są wyjątki. Podatnik może wykonać przelew na inny rachunek bankowy niż wskazany w ewidencji z uniknięciem sankcji, w przypadku gdy:

 • w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi w urzędzie skarbowym planowany przelew pieniędzy na inny rachunek niż wykazy w ewidencji,
 • dokona płatności za pomocą mechanizmu split payment.

Co ważne, istotne jest czy dany rachunek bankowy był w ewidencji na dzień zlecenia przelewu, a nie na dzień obciążenia rachunku nabywcy lub uznania rachunku sprzedawcy.

Warto również pamiętać, iż przedsiębiorcy nie grożą negatywne konsekwencje w przypadku nieprawidłowego podania rachunku bankowego w wykazie przez kontrahenta.

Biała lista poprzez zwiększenie ilości udostępnianych informacji oraz rozszerzenie możliwości wyszukiwania podmiotów z pewnością ułatwi podejmowanie bezpiecznych decyzji biznesowych. Jednakże niesie ze sobą także wiele nowych obowiązków i  sankcji, co bez dwóch zdań może być bardzo dużą wada projektu. Dopełnienie wszelkich związanych z nią formalności przysporzy podatnikom również dodatkowych kosztów i wymagać poświęcenia większej ilości czasu.

Podsumowując: projekt jest ciekawym, jednak na razie budzącym sporo kontrowersji rozwiązaniem. Dlatego już dziś zastanawiamy się, czy to rozwiązanie jest bardziej ukłonem w stronę podatników, czy rzucaniem kłód pod nogi.

 

Autor: Magdalena Hała